martes, 24 de abril de 2018

Campanya de la Renda 2017 SESSIÓ INFORMATIVA





L'Assessoria Jurídica del CAATEEB, Col.legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, organitza una SESSIÓ INFORMATIVA per la Campanya de la Declaració de la Renda 2017.
La sessió tindrà lloc a la SALA DE CONFERÈNCIES del CAATEEB, Bon Pastor, 5, Barcelona).
El dimarts 24 d'abril a les 17.00 hores
L'assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia.

lunes, 26 de marzo de 2018

Nou Blog de Fiscalitat

MAVICA ASSESSORS comença un nou projecte !!
Anys d'experiència, actualització constant i un equip multidisciplinar al seu costat.
Som Assessors experts en consultoria i assessoria comptable, tributària, legal i laboral.
Visita la nostra nova web i aquest blog especialment adreçat a professionals liberals.
El seu conseller de confiança, el seu adjunt.
No dubti en contactar-nos

MAVICA ASSESSORS begins a new project! 
Years of experience, constant updating and a multidisciplinary team at your side. 
We are expert Advisors in consulting and accounting, tax, legal and labour advice.
Visit our New website and this blog especially aimed at liberal professionals. 
We will like to be your trusted advisor.
Feel free to contact us.

lunes, 16 de diciembre de 2013

Régimen Especial Criterio de Caja, introducido por la Ley 14/2013 de Apoyo a Emprendedores.

Cinco elementos para entender el RECC (Régimen Especial Criterio de Caja) - fuente faq´s www.aeat.es

¿En qué consiste el RECC?

Este régimen retrasa el devengo y con ello la declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro a los clientes del sujeto pasivo aunque se retardará, igualmente, la deducción del IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que efectúe el pago a sus proveedores (criterio de caja doble); todo ello con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las operaciones se hayan efectuado.

¿Quiénes pueden aplicar el RECC?

Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 €
Se excluyen los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural anterior superen la cuantía de 100.000 €.

¿A partir de qué fecha puede aplicarse el RECC?

Desde el 1 de enero de 2014

Un empresario que inicia su actividad en el año 2014 ¿Puede aplicar el RECC?

Podrá aplicar el régimen durante el año 2014.

En el año 2015 continuará tributando con el criterio de caja si en el 2014 el volumen de operaciones no supera los 2.000.000 €, los cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario no superan la cuantía de 100.000 € y no renuncia al régimen.


¿En qué se diferencia el criterio de caja del criterio de devengo?

En el régimen general, el devengo del IVA se produce en el momento de la entrega del bien o prestación del servicio, sin tener en cuenta cuando se produce el pago del precio salvo en el caso de los anticipos. El aplazamiento del pago no tendrá incidencia ni en el ingreso del IVA ni en el derecho a su deducción
En el régimen especial del criterio de caja, el devengo se produce en el momento del cobro y, de forma paralela, el derecho a la deducción nacerá con el pago, en ambos casos con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior al que se realice la operación.